Галерея

 1. Pik Lenin
1. Pik Lenin
 2. Basis Lager
2. Basis Lager
 3. Pik Muztag Ata 7546m
3. Pik Muztag Ata 7546m
 4. Peak Chan-Tengry. Nordseite
4.  Peak Chan-Tengry. Nordseite
 5. Aussicht auf Pik Chan-Tengry
5. Aussicht auf Pik Chan-Tengry
 6. Der Weg zum Pik Razdelnaja6. Der Weg zum Pik Razdelnaja
 7. über 7. über “Pfanne” zum Lager 5300m 8. Der See in AtchikTasch8.  Der See in AtchikTasch 9.Das Zelt für übernachtung in BC9. Das Zelt für übernachtung in BC
 10. Osch. Sulejman's Berg10. Osch. Sulejman’s Berg 11. Solomon's Fußspur11. Solomon’s Fußspur 12. Marschrouteanfang12. Marschrouteanfang
 13. Rast at Basislager13. Rast at Basislager 14. Lenin Peak14. Lenin Peak 15. Exotik unterwegs15. Exotik unterwegs
 16.rtlich Exotik 16. rtlich Exotik 17. Lager 6100m17. Lager 6100m 18. Der Weg geht durch Seraks18.  Der Weg geht durch Seraks
 19. Pik Petrovskij19. Pik Petrovskij 20. Stadt Osch20. Stadt Osch 21. Gletscher Lenin. Lager 4300m21. Gletscher Lenin. Lager 4300m
 22. Esel22. Esel 23. Fussuebergang23. Fussuebergang 24. Karawane24.  Karawane
 25. Lager 6100m25. Lager 6100m 26. Lager 5300m26. Lager 5300m 27. Pik Khan Tengri 6995 m27. Pik Khan Tengri 6995 m
 28. Pik Pobeda 743928. Pik Pobeda 7439 m 29. 29. 30. 30.
 31. 31. 32. 32. 33. 33.
 34. Hoehe 7000 m34. Hoehe 7000 m 35. Vorbereitung<35. Vorbereitung 36.Pamir36. Pamir
 37. Rast37. Rast 38. Ein altes Bild38.Ein altes Bild 39. Das Tal Atschik-Tasch39. Das Tal Atschik-Tasch